ALGEMENE VOORWAARDEN BRUID VOOR EVEN

Bruid voor even
Maria Hessing
Amsterdamsestraatweg 959
3555 HR Utrecht

Telefoonnummer: 06-28500085
E-mail: bruidvooreven@hotmail.com
Website: www.bruidvooreven.nl

Ingeschreven bij de KVK te Utrecht
KVK nummer: 83712437

1. Definities
Bruid voor even: de opdrachtnemer en uitvoerder van de diensten/het arrangement. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de Bruid voor even. Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan een arrangement.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Bruid voor even, verder aan te duiden als: “Bruid voor even”, en de afnemer/deelnemers, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Bruid voor even overeengekomen worden.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing is, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt door Bruid voor even uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle door Bruid voor even gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Alle op de website vermelde gegevens en informatie zijn enkel een indicatie. Aan de op de website verstrekte informatie kan de afnemer geen rechten ontlenen. De op de website verstrekte informatie kan nimmer grond vormen voor een recht schadevergoeding en/of ontbinding.
3.3 Door Bruid voor even verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. Aan dergelijke informatie kan afnemer, dan wel andere betrokken derden geen rechten ontlenen.
3.4 Bruid voor even behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.
3.5 Bruid voor even is gerechtigd onderhavige algemene voorwaarden zonder bericht aan afnemer/deelnemers te wijzigen.
3.6 Bruid voor even zet zich te alle tijde ten volle in voor het beschikbaar zijn van de jurken in alle beschikbare maten. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat de jurken niet in de juiste maat beschikbaar zijn. Mocht deze situatie zich voordoen, dan kan afnemer/deelnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding, dan wel de overeenkomst ontbinden.

4. Opdracht
4.1 De afnemer is ten opzichte van Bruid voor even volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de in de opdracht verstrekte gegevens.
4.2 De afnemer kan de aan Bruid voor even verstrekte opdracht 14 dagen voor de overeengekomen datum kosteloos per e-mail annuleren. Bij annulering na deze periode is de afnemer de volledige opdrachtsom verschuldigd.
4.3 Bruid voor even behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of het programma niet door te laten gaan, door redenen gelegen in de eigen bedrijfsvoering of bij derden. Bruid voor even verplicht zich als dan tot onmiddellijke kennisgeving aan de afnemer.

5. Totstandkoming van overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de afnemer akkoord heeft gegeven op een offerte van Bruid voor even en Bruid voor even de opdracht schriftelijk (waaronder tevens begrepen per e-mail) heeft bevestigd of nadat Bruid voor even met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De factuur/offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Bruid voor even slechts voor zover zij door Bruid voor even schriftelijk (waaronder tevens begrepen per e-mail) zijn bevestigd.
5.3 Wie namens een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

6. Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW.

7. Betaling
7.1 Voor alle activiteiten geldt dat binnen 14 dagen na accordering van de offerte door afnemer 100% van het geoffreerde bedrag dient te worden betaald op het in de offerte opgenomen rekeningnummer.
7.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Bruid voor even is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
7.3 De afnemer die niet tijdig betaalt is aan Bruid voor even een rente verschuldigd van 5% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag dat verzuim is ingetreden.
7.4 Bruid voor even is gerechtigd alle redelijke kosten ter zake van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke conform de dan geldende wet- en regelgeving, te verhalen op afnemer.

8. Overmacht
8.1 Ingeval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Bruid voor even gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer, deelnemer en/of derden aanspraak kunnen maken op nakoming en/of schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: ziekte, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Bruid voor even kan worden gevergd.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld is Bruid voor even niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van opdrachtgeefster als bij derden. Afnemer vrijwaart Bruid voor even ter zake van eventuele vorderingen van deelnemers en/of derden.
9.2 Bruid voor even is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer, deelnemer(s) en/of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Bruid voor even toerekenbare opzet of grove schuld.
9.3 De aansprakelijkheid van Bruid voor even uit hoofde van de met de afnemer/deelnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
9.4 Mocht het hiervoor in dit artikel gestelde om welke reden dan ook nietig, vernietigbaar of anderszins door een rechter buiten werking worden gesteld, dan is de aansprakelijkheid van Bruid voor even te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
9.5 De afnemer is volledig aansprakelijk voor schade die zij, dan wel de overige betrokken deelnemer(s), veroorzaakt aan (onroerende) zaken, dan wel personeelsleden van Bruid voor even tijdens de deelname aan de diensten van Bruid voor even. De afnemer vrijwaart Bruid voor even voor enigerlei schade.

10. Verplichtingen van afnemer en deelnemer
10.1 De afnemer/deelnemer is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de Bruid voor even te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de deelname. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische bijzonderheden zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) allergieën.
10.2 De afnemer/deelnemer verplicht zich tot naleving van alle aanwijzingen van Bruid voor even of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van het arrangement te bevorderen.
10.3 De afnemer/deelnemer verplicht zich het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De afnemer/deelnemer kan eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal laten vastleggen. De afnemer/deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Bruid voor even. De afnemer/deelnemer stelt Bruid voor even zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van het arrangement, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen.
10.4 De afnemer/deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan Bruid voor even en wel in dezelfde staat als waarin de afnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Bruid voor even is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen aan afnemer.
10.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Bruid voor even of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten zonder dat afnemer, dan wel de overige betrokken deelnemers, aanspraak kunnen maken op de schadevergoeding. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer, voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Mocht Bruid voor even de schade niet kunnen verhalen op de desbetreffende schadeveroorzakende deelnemer, dan dient afnemer de schade aan Bruid voor even te vergoeden.

11. Auteursrecht
11.1 Bruid voor even is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het arrangement en de deelnemers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door deelname aan de diensten van Bruid voor even verleent de afnemer/deelnemer onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat Bruid voor even enige vergoeding aan de afnemer/deelnemer verschuldigd is of zal zijn.
11.2 De afnemer/deelnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de afnemer/deelnemer enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan Bruid voor even en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de afnemer/deelnemer verplicht om op eerste verzoek van Bruid voor even de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Bruid voor even worden overgedragen.
11.3 De afnemer verklaart en staat er voor in dat de deelnemers bekend en akkoord zijn met de bepalingen uit artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Afnemer vrijwaart Bruid voor even aanspraken van deelnemers uit hoofde van enigerlei intellectueel eigendomsrecht.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.