PRIVACYBELEID BRUID VOOR EVEN

1. Algemeen
Privacy Bruid voor even, gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 959 3555 HR te Utrecht, hierna Bruid voor even, ‘”ons” of “wij”, heeft respect voor de privacy van de bezoekers van onze website www.bruidvooreven.nl en voor de klanten welke hieropvolgend via onze website een reservering plaatsen. In ons privacybeleid geven wij aan welke informatie wij van als bezoeker van onze website verzamelen, gebruiken en beschermen.

2. Toepassing Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op elk websitebezoek en op elke overeenkomst welke middels onze website tot stand is gekomen. Alle informatie welke wij over jou verzamelen gedurende de jouw bezoek aan onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt niet voor de websites van de ondernemingen e/o de hyperlinks welke op onze website vermeld worden.

3. Welke gegevens bewaren wij van jou?
Op de website van Bruid voor even is geen online gekoppeld reserveringssysteem. De persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen per e-mail aan bruidvooreven@hotmail.com bewaren wij gedurende maximaal 6 maanden. Ook betaalgegevens worden bij ons vastgelegd. Indien je deelneemt aan promoties zoals winacties e/o prijsvragen of een review over Bruid voor even schrijft verzamelen wij jouw persoonsgegevens. Wij verzamelen geenszins automatische gegevens zoals jouw IP-adres en maken geen gebruik van cookies.

4. Wat doen wij met jouw gegevens?

  • Jouw gegevens welke wij verzamelen t.b.v. acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw vraag e/o reservering, gebruiken wij om jou op de hoogte te houden van de staat van jouw reservering e/o evt. wijzigingen hierin. Wanneer je gebruik maakt van een dienst t.b.v. jouw reservering waarmee Bruid voor even een relatie heeft, geven wij jouw persoonsgegevens aan deze onderneming.
  • Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Producten e/o diensten alsmede commerciële informatie welke wij aanbieden, kunnen via e-mail aan jou gezonden worden.
  • Bruid voor even hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. De foto’s welke wij op jouw maken tijdens jouw deelname aan onze dienst zijn eigendom van Bruid voor even. Bruid voor even heeft het recht om deze foto’s te publiceren. Wanneer er bezwaar is tegen publicatie kan dit voor, tijdens of direct na de deelname aan ons worden aangegeven. Wij zullen hier ook expliciet naar vragen.
  • Foto’s welke door ons gemaakt worden, welke wij geschikt bevinden voor publicatie en waarvoor toestemming is gegeven aan ons te gebruiken voor commerciële doeleinden, worden 3 jaar door ons bewaard. Omdat wij gebruik maken van de diensten van WeTransfer heb jij als klant zelf de beschikking over de door ons gemaakte foto’s. Dit maakt dat jijzelf verantwoordelijk bent voor het bewaren c.q. opslaan van deze foto’s.
  • Wanneer jij deelneemt aan promoties zoals winacties en prijsvragen bewaren wij jouw persoonsgegevens. Ook het evt. beeldmateriaal wat door jou hiervoor gebruikt kan zijn, bewaren wij.
  • Bruid voor even hoort graag van jou middels een door jou geschreven review hoe jij onze dienst hebt beleefd. Deze reviews kunnen door jou geplaatst worden op medium Facebook en Instagram welke wij doorlinken naar onze website www.bruidvooreven.nl. Alleen wanneer jij daar expliciete toestemming aan ons voor geeft, gebruiken wij deze voor verdere commerciële doeleinden. - Indien de overheid c.q. opsporingsinstantie klantgegevens behoeft voor onderzoek naar fraude, moeten wij op grond van wettelijke verplichting deze gegevens aan hen verstrekken. - Wanneer jij telefonisch contact opneemt met Bruid voor even leggen wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens vast.

5. Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn voor onze bedrijfsadministratie is 7 jaar. Dit is de minimale bewaartermijn vastgelegd door de Belastingdienst. Na deze 7 jaar wordt onze administratie vernietigd.

6. Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, derhalve maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

7. Openbaarmaking aan derden
Wij zullen geenszins informatie aan derden, betreffende jouw persoonsgegevens, verstrekken. Echter enkel in het geval van wettelijke verplichting. Waar nodig zullen wij jouw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan bedrijven welke wij inschakelen voor de uitvoering van onze diensten, zoals bedrijven welke betrokken kunnen zijn bij een transactie. Dit gebeurt echter alleen voor doeleinden zoals in ons privacybeleid uiteengezet wordt, of voor andere doeleinden waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en evt. door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens alsmede de inhoud van ons privacybeleid te respecteren.

8. Jouw rechten
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegeven mag jij ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Wanneer je deze wenst te corrigeren of aanvullen mag jij dat ons vanzelfsprekend verzoeken. Ook verwijdering of afschermen van jouw persoonsgegevens mag jij aan ons verzoeken, indien deze onjuist onvolledig of irrelevant zijn. Of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift.

9. Wijzigingen en vragen
Bruid voor even behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden zullen wij deze op onze website www.bruidvooreven.nl publiceren. Zo blijf jij op de hoogte van de gegevens welke wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij deze beschermen. Ook vermelden wij wijzigingen in de verstrekking aan informatie aan derden op onze website.


Wanneer jij vragen hebt over jouw gegevens of over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via
bruidvooreven@hotmail.com of 06-28500085